اخبار

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

برگزاری جلسه مشترک میان مدیران دانشگاه بجنورد با دانشگاه علوم پزشکی

برگزاری جلسه مشترک میان مدیران دانشگاه بجنورد با دانشگاه علوم پزشکی


برگزاری جلسه مشترک میان مدیر ارتباط با صنعت، رئیس گروه آموزشهای آزاد و مجازی و ریاست دانشکده هنر با مدیریت و کارشناسان ارتباط با صنعت دانشگاه علوم پزشکی بجنورد