نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارشناسان کمیته ترفیعات دانشگاه

کارشناسان کمیته ترفیعات دانشگاه


سمت سازمانی: کارشناس کمیته ترفیعات دانشگاه  

نام و نام خانوادگی :مهدی اسحاقی

مدرک تحصیلی: فوق لیسانس - مهندسی کامپیوتر

شماره تماس مستقیم: ۳۲۲۰۱۰۷4

شماره تماس داخلی :۱۰۷4

مکان اسقرار واحد :ساختمان سازمان مرکزی - طبقه سوم - دبیرخانه کمیته ترفیعات و منتخب - اتاق ۴۰۸

سمت سازمانی: کارشناس کمیته منتخب دانشگاه

نام و نام خانوادگی :مهدی اسحاقی

مدرک تحصیلی: فوق لیسانس - مهندسی کامپیوتر

شماره تماس مستقیم: ۳۲۲۰۱۰۷4

شماره تماس داخلی :۱۰۷4

مکان اسقرار واحد :ساختمان سازمان مرکزی - طبقه سوم - دبیرخانه کمیته ترفیعات و منتخب - اتاق ۴۰۸