نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

پرسنل واحد کتابخانه

پرسنل واحد کتابخانه


نام و نام خانوادگی  سمت سازمانی  تلفن داخلی  تلفن مستقیم
 اکبر پاد  رئیس کتابخانه  ندارد  ۰۵۸۳۲۴۱۰۱۸۰
 فرشته خانی  کارشناس مسئول کتابخانه  ندارد  ۰۵۸۳۲۴۱۰۱۸۰
 بهاره ضیغم جهانی  کارشناس خدمات فنی و فهرست نویسی  ندارد  ۰۵۸۳۲۴۱۰۱۸۰
 نجمه نوروزیان  کارشناس اطلاع رسانی و مرجع  ندارد  ۰۵۸۳۲۴۱۰۱۸۰
 مهدی لطفی  کارشناس  ندارد  ۰۵۸۳۲۴۱۰۱۸۰