نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

پرسنل مدیریت امور پژوهشی و فناوری

پرسنل مدیریت امور پژوهشی و فناوری


نام و نام خانوادگی  سمت سازمانی  تلفن داخلی  تلفن مستقیم
عبدالله خشنودی مدير امور پژوهشی و فناوري 260

05832284619

يوسف يوسفي كارشناس  امور پژوهشی و فناوري 265

05832284619

مریم ترابی کارشناس  امور پژوهشی و فناوري 268