نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

معاونین قبلی

معاونین قبلی


 

تصویر

نام و نام خانوادگی

شروع انتصاب

پایان انتصاب

فاقد عکس

دکتر علی‌اصغر پیله‌ور

1384/07/18

1384/12/29

فاقد عکس

دکتر علی‌اکبر سلیمانیان

1385/05/08

1393/11/21

فاقد عکس

دکتر غلامحسین اکبری

1393/11/21

1394/10/12

فاقد عکس

دکتر امیدرضا دهقان

1394/10/12

1397/07/21

فاقد عکس

دکتر علی‌اکبر سلیمانیان

1397/07/21

1399/06/02

دکتر حسن سجادی

1399/06/02

ادامه دارد