نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مطالب صفحه اصلی معاونت آموزشی و پژوهشی

مطالب صفحه اصلی معاونت آموزشی و پژوهشی


- اداره کلیه امور آموزشی و پژوهشی دانشگاه.

- بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد مسائل آموزشی و پژوهشی دانشگاه با کمک مسئولان ذیربط.

- نظارت بر اجرای مقررات و آیین نامه های آموزشی با همکاری دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه.

- تدوین و پیشنهاد اصول اجرایی امور آموزش و پژوهش.

- نظارت بر حسن اجرای وظایف واحدهای تابعه.

- تنظیم دستور جلسات شورای آموزشی، شورای تحصیلات تکمیلی و شورای پژوهشی دانشگاه.

- برنامه ریزی امور آموزشی ، تحصیلات تکمیلی و پژوهشی با همکاری واحدهای ذیربط.

- نظارت بر حسن اجرای برنامه ها و فعالیت های آموزشی و دوره های تخصصی هر دانشکده و ارزیابی آن و ارائه گزارش لازم به هیأت رئیسه.

- ارزیابی عملکرد آموزشی دانشجویان و انعکاس آن به ریاست دانشگاه و اعلام نتیجه ارزیابی به اعضای هیأت علمی.

- برنامه ریزی گسترش دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه.

- اداره کلیه امور آموزشی و پژوهشی دوره های تحصیلات تکمیلی.

- نظارت بر اجرای مقررات آموزشی دوره های تحصیلات تکمیلی.

- برنامه ریزی در امور پژوهش و فناوری و نظارت بر پایگاه اطلاع رسانی و شبکه اینترنت دانشگاه.

- انجام بررسی های لازم و اتخاذ تصمیم در مورد فعالیت های پژوهشی دانشگاه.

- انجام مطالعات لازم در زمینه ارزشیابی فعالیت های پژوهشی و ارزیابی عملکرد پژوهش سالانه دانشگاه.

- تماس با موسسات داخلی و خارجی به منظور همکاری در امور پژوهشی و مبادله خدمات علمی و پژوهشی.

- اداره امور واحدهای پژوهشی تابعه و وابسته دانشگاه.

- همکاری با دفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل در ارائه خدمات علمی، فرهنگی و اجتماعی و برگزاری سمینارها کنفرانس های علمی و اجرای کلیه امور قراردادهای تحقیقاتی و خدماتی بین دانشگاه و سایر مؤسسات.

- همکاری در اجرای دوره های کوتاه مدت پژوهشی برای مسسات غیر دانشگاهی.

- نظارت بر کلیه امور پژوهشی دانشگاه ، کتابخانه ها و بانک های اطلاعاتی.

- برنامه ریزی جهت استفاده اعضای هیأت علمی از فرصت مطالعاتی داخل و خارج برابر ضوابط مصوب.

- تهیه برنامه های پژوهشی دانشگاه و ارائه اهداف و تعیین اولویت های پژوهشی در قالب برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت برای طرح در شورای پژوهشی دانشگاه.

- بررسی و ارزیابی فعالیت های آموزشی و پژوهشی دانشگاه در چارچوب برنامه های رشد و توسعه کشور در بخش آموزش عالی برای طرح در هیأت رئیسه.

- شرکت در جلسات هماهنگ شده با دفتر معاونت.

- انجام سایر امور محوله از سوی رئیس دانشگاه.