نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مدیر امور پژوهشی و فناوری

مدیر امور پژوهشی و فناوری


 
سمت سازمانی: مديرامور پژوهشی و فناوری
نام و نام خانوادگی: دكتر عبدالله خشنودی
مدرک تحصیلی: دكتري - اقتصاد
شماره تماس مستقیم: ۰۵۸۳۲۲۸۴۶۱۹
فکس: ۰۵۸۳۲۲۸۴۶۱۹
پست الکترونیک: @ub.ac.ir
مکان اسقرار واحد: ساختمان علوم انساني 2 – مديريت امور پژوهشی و فناوري