نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مدیریت امور آموزش

مدیریت امور آموزش


سمت سازمانی: مدیریت امور آموزش و تحصیلات تکمیلی

نام و نام خانوادگی:سید بیژن جیا

مدرک تحصیلی:دکتری-فیزیک

شماره تماس مستقیم: 32201083

شماره تماس داخلی :1083

مکان اسقرار واحد :ساختمان علوم انسانی 2 – مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی