نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

راهنمای شرکت در همایش های علمی داخل کشور

راهنمای شرکت در همایش های علمی داخل کشور


شرکت در همایش داخلی

به منظور شرکت در همایش داخلی موارد زیر را انجام دهید:

 1. فرم شرکت در همایش داخلی را از روی سایت دانشگاه دریافت کنید.
 2. فرم تکمیل شده شرکت در همایش داخلی را به همراه سایر مستندات شرکت در همایش(اصل مقاله، گواهی پذیرش مقاله و فراخوان همایش)، حداقل یک ماه قبل از زمان برگزاری همایش، به مدیریت امور پژوهشی و فناوری دانشگاه تحویل دهید.
 3. بعد از شرکت در همایش، به منظور دریافت هزینه ­های شرکت در همایش، اسناد مرتبط (گواهی معتبر ثبت­نام و حضور در همایش و ارائه مقاله، فاکتورهای هزینه ­ای و ...) را حداکثر تا دو ماه بعد از تاریخ برگزاری همایش، به مدیریت امور پژوهشی و فناوری دانشگاه تحویل دهید.

دریافت هزینه­ های شرکت در همایش داخل کشور

 • اسناد مرتبط (گواهی معتبر ثبت­نام و حضور در همایش و ارائه مقاله، فاکتورهای هزینه ­ای و ...) را حداکثر تا دو ماه بعد از تاریخ برگزاری همایش، به مدیریت امور پژوهشی و فناوری دانشگاه تحویل دهید.

در صورتی که عضو در موعد مقرر نسبت به ارائه اسناد فوق اقدام ننماید، دانشگاه هیچ تعهدی در قبال پرداخت هزینه ­ها ندارد.

نکات مهم:

 • حداکثر هزینه پرداختی بابت شرکت در همایش داخلی، ده میلیون ریال است. (شامل پرداخت هزینه ثبت نام در همایش، هزینه­ های رفت و برگشت و حق مأموریت).
 • حکم مأموریت باید قبل از سفر صادر شود در غیراین­صورت هزینه ­های سفر پرداخت نمی­شود.
 • هزینه شرکت در همایش داخلی از محل پژوهانه عضو قابل پرداخت است.
 • هر عضو هیئت­علمی می­تواند در هر سال سه نوبت در همایش­ های داخلی و خارجی شرکت کند.
 • هر عضو هیئت­ علمی می­تواند یک بار در طول سال در یک همایش بدون ارائه مقاله شرکت کند.
 • هر یک از موارد زیر می­ تواند جایگزین همایش بدون ارائه مقاله شود: شرکت در کارگاه آموزشی معتبر، شرکت در جشنواره هنری معتبر، شرکت در همایش مجازی معتبر و شرکت در نمایشگاه تخصصی معتبر.

(برای کسب اطلاعات بیشتر می­توانید آیین­ نامه شرکت در همایش داخلی را از روی سایت دانشگاه دریافت نمایید.)

فرایند شرکت در همایش داخلی:

 1. دریافت فرم درخواست شرکت در همایش داخلی از سایت دانشگاه
 2. تکمیل فرم درخواست (تأیید متقاضی، تأیید گروه آموزشی و تأیید دانشکده)
 3. تحویل فرم و مستندات (گواهی پذیرش مقاله- اصل مقاله-فراخوان همایش)  به کارشناس مدیریت امور پژوهشی و فناوری
 4. بررسی و تأیید مستندات توسط کارشناس و ارائه به مدیر امور پژوهشی و فناوری جهت تأیید
 5. تأیید معاون آموزشی و پژوهشی
 6. تنظیم نامه درخواست صدور برگه مأموریت توسط کارشناس امور پژوهشی و فناوری با امضای معاون پژوهشی دانشگاه و صدور حکم مأموریت(1-کارشناس امور پژوهش و فناوری   2- مدیر امور پژوهش و فناوری 3-معاونت آموزشی و پژوهشی  4-معاونت اداری و مالی  5-مدیر امور اداری   6-کارشناس اداری 7-  صدور برگه مأموریت)
 7. تأیید برگه مأموریت
 • مدیر امور مالی یا جانشین
 • مدیر امور اداری
 • واحد اعزام کننده (معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه)
 • تأیید مقام موافقت کننده (معاون اداری و مالی دانشگاه)
 • ثبت در دبیرخانه مرکزی
 1. اعزام به مأموریت( شرکت متقاضی در همایش)
 2. بازگشت از مأموریت و تأیید برگه مأموریت توسط متقاضی و واحد اعزام کننده
 3. تحویل مستندات به کارشناس امور پژوهشی و فناوری جهت دریافت هزینه ­های همایش

مستندات لازم جهت دریافت هزینه­ های همایش:

 • اسناد هزینه ثبت نام
 • مقاله چاپ شده در همایش
 • گواهی حضور و ارائه مقاله در همایش
 • فاکتور های ایاب و ذهاب، اسکان و تغذیه
 • برگه مأموریت تأیید شده