نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

رئیس کتابخانه

رئیس کتابخانه


سمت سازمانی: رئیس کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانی دانشگاه بجنورد
نام و نام خانوادگی:اکبر پاد
مدرک تحصیلی: دکتری – ریاضی 
شماره تماس مستقیم : ۰۵۸۳۲۴۱۰۱۸۰
شماره تماس داخلی :
فکس :
پست الکترونیک : a.paad@ub.ac.ir
مکان اسقرار واحد : دانشگاه بجنورد – ساختمان کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانی 
 
 
 
شرح وظایف :
 تهيه و تنظيم برنامه هاي سالانه و تقويم اجرايي فعاليت هاي حوزه مديريت كتابخانه ها و اطلاع رساني و ارائه آن به معاون پژوهشي
 برنامه ريزي و تهيه كتب و نشريات مورد نياز براي كتابخانه مركزي و ساير كتابخانه هاي تابعه
 برنامه ريزي و اعمال روش علمي كتابداري و حفظ و نگهداري كتب ، نشريات ، كتب خطي و اسناد و مدارك
 نظارت بر انجام خدمات فني كتابداري از قبيل فهرست نويسي ، طبقه بندي كتب ، امانت كتاب ، صدور كارت عضويت و تسهيل در امر دسترسي مراجعين به كتب و نشريات
 برنامه ريزي و نظارت بر تهيه ميكروفيلم كتب ، اسناد و مدارك مورد نياز و نگهداري آنها
 تهيه و تنظيم آيين نامه ها و دستورالعمل هاي مربوط به استفاده از كتابخانه هاي دانشگاه و نظارت بر حسن اجراي آن.
 برنامه ريزي درخصوص اطلاع رساني و معرفي كتب و نشريات علمي و تخصصي
 نظارت بر كتابخانه هاي دانشگاه
 تهيه و تنظيم آمار و اطلاعات مورد نياز حوزه مديريت كتابخانه و اطلاع رساني براي ارائه به مراجع ذيربط
 تهيه و تنظيم گزارش عملكرد فعاليت هاي حوزه مديريت كتابخانه و اطلاع رساني براي ارائه به معاون پژوهشي براي بررسي و تدوين گزارش عملكرد نهايي حوزه معاونت پژوهشي
 اقدام براي تهيه و تنظيم بودجه پيشنهادي مديريت كتابخانه و اطلاع رساني با همكاري و هماهنگي معاون پژوهشي
 بررسی و ارزشیابی برنامه های جاری و آتی پیشنهادی کتابخانه
 درخواست بودجه سالانه مورد نیاز کتابخانه ها در جهت تحقق برنامه ها
 ارزشیابی کمی و کیفی کارکنان کتابخانه مرکزی
 تعیین شرح وظایف کارمندان کتابخانه مرکزی و تقسیم کار بین آنان
 دریافت گزارش مستمر کار از کارمندان کتابخانه مرکزی
 شرکت در جلسات اتخاذ تصمیم و برنامه ریزی
 تعیین اولویت های مختلف بین گروه های مختلف آموزشی
 امضای مکاتبات در بخش های اطلاعات گیری و اطلاع رسانی در زمینه کتاب و کتابخانه با مسئولان، سازمان ها و موسسات
 مکاتبات با سازمان ها و موسسات به منظور اطلاع یابی در حوزه کتاب و کتابخانه و اطلاع رسانی به هنگام آن به دستگاه متبوع
 سرپرستی طرح های پژوهشی کتابخانه
 پیشنهاد در مورد تشویقات، ترفیعات و .. کارمندان و هر نوع امور مربوط
 بررسی نیازهای پرسنلی و تجهیزاتی کتابخانه ها و پیشنهاد آن به معاونت محترم پژوهشی
 انجام سایر فعالیت ها و وظایف متداول کتابخانه های مرکزی و مراکزاسناد دانشگاه های کشور