نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اعضای کمیته ترفیعات دانشگاه

اعضای کمیته ترفیعات دانشگاه


تصویر

نام و نام خانوادگی

سمت

فاقد عکس

دکتر حسن سجادی

معاون آموزشی و پژوهشی

و رئیس کمیته

دکتر عبدالله خوشنودی

نماینده رئیس دانشگاه

و دبیر کمیته

دکتر علی‌اکبر یحیی‌آبادی

نماینده رئیس دانشگاه