نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اعضاء کارگروه شاعا خراسان شمالی

اعضاء کارگروه شاعا خراسان شمالی


 
شبکه آزمایشگاه های علمی ایران (شاعا) – استان خراسان شمالی
ریاست شبکه استانی: آقای دکتر سلیمانیان– معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه بجنورد
ریاست آزمایشگاه مرکزی شاعا : آقای دکتر محمدی رازی
اعضای شبکه استانی
 نام دانشگاه/ مؤسسه / آموزشکده  نماینده
دانشگاه بجنورد آقای دکتر محمدی رازی
دانشگاه کوثر  
مجتمع آموزش عالی اسفراین  
پارک علم و فناوری استان خراسان شمالی  
مجتمع آموزش عالی شیروان  
آموزشکده فنی و حرفه ای پسران بجنورد - دارالفنون  
دانشگاه پیام نور بجنورد